Sản Phẩm

Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư kh

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 400 trang

Kích thước: 19x27 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2019

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 245.000 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 350.000 đ - Tiết kiệm: 105.000 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: ĐT: 2019

Lượt xem: 126 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Trong nhng năm qua caùc tranh chấp ñaát ñai noùi chung vaø vaán ñeà khieáu kieän vieäc boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng coù xu höôùng ngaøy caøng taêng. Trong lónh vöïc ñaát ñai thì ñaây laø nhöõng vaán ñeà khaù phöùc taïp vaø nhaïy caûm.

Veà maët phaùp luaät thì Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh nhieàu quy ñònh phaùp luaät ñieàu chænh vaán ñeà (caùc quan heä phaùp luaät) tranh chaáp ñaát ñai cuõng nhö giaûi quyeát vieäc boài thöôøng thieät haïi khi Nhaø nöôùc thu hoài ñaát cuûa toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân.

Tuy nhieân do vieäc ban haønh nhieàu quy ñònh raûi raùc trong nhieàu vaên baûn khaùc nhau neân vieäc caäp nhaät, tìm hieåu vaø aùp duïng phaùp luaät trong giaûi quyeát tranh chaáp ñaát ñai cuõng nhö trong vieäc giaûi quyeát boài thöôøng thieät haïi khi thu hoài ñaát coøn gaëêp nhieàu khoù khaên.

Nhaèm giuùp baïn ñoïc noùi chung, nhöõng ngöôøi coù nhu caàu tìm hieåu, aùp duïng phaùp luaät veà giaûi quyeát tranh chaáp ñaát ñai cuõng nhö trong vieäc giaûi quyeát boài thöôøng thieät haïi khi thu hoài ñaát noùi rieâng naém vöõng nhöõng phaùp luaät veà lónh vöïc lónh vöïc naøy, Nhaø xuaát baûn Lao động cho xuaát baûn cuoán saùch

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, TÁI ĐỊNH CƯ  KHI THU HỒI ĐẤT do  Luaät sư Nguyễn Thị Chi bieân soaïn.

Cuoán saùch ñöôïc boá cuïc thaønh 04 phn goàm:

- PHẦN I: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI.

- PHẦN II: CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

- PHẦN III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI THU HỒI ĐẤT  ĐẤT.

- PHẦN IV: CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Sản phẩm khác

binh-luan-luat-nha-o-nam-2014
-10%

Bình luận Luật Nhà ở năm 2014

Giá Bìa: 280.000 đ Giá KM: 252.000 đ

Đặt hàng

Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất

Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất

Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất

Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất

Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất
Tìm hiểu quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, quy định về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi thu hồi đất
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm