Sản Phẩm

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động

Nhà xuất bản: Hồng đức

Số trang: 450 trang

Kích thước: 20x28 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2020

Tình trạng: Còn hàng

Giá KM: 276.500 đ (Đã bao gồm VAT)

Giá Bìa: 395.000 đ - Tiết kiệm: 118.500 ₫ ( -30% )

Mã sản phẩm: TB: 2020

Lượt xem: 1932 (lượt)

Mua ngay

Nhập số điện thoại nhận tư vấn

Tags:   Công đoàn

 Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động

Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieät Nam laàn thöù XII laø Ñaïi hoäi “Ñoåi môùi, daân chuû, ñoaøn keát, traùch nhieäm”, khaúng ñònh quyeát taâm cuûa caùc caáp coâng ñoaøn, toaøn theå caùn boä coâng ñoaøn taän duïng thôøi cô, vöôït qua khoù khaên, thaùch thöùc, chuû ñoäng ñoåi môùi toå chöùc vaø hoaït ñoäng, xaây döïng Coâng ñoaøn Vieät Nam lôùn maïnh, taïo böôùc phaùt trieån môùi trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá, mang laïi nhieàu lôïi ích thieát thöïc cho ñoaøn vieân, theå hieän roõ neùt nhieäm vuï ñaïi dieän baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa ngöôøi lao ñoäng, xaây döïng quan heä lao ñoäng phaùt trieån beàn vöõng, phaùt huy vai troø quan troïng cuûa coâng nhaân, vieân chöùc, lao ñoäng trong xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa, goùp phaàn thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu "daân giaøu, nöôùc maïnh, daân chuû, coâng baèng, vaên minh”. Ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2020 toång lieân ñoaøn lao ñoäng ban haønh quyeát ñònh soá 174/QÑ- TLÑ Veà vieäc ban haønh Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam (khoùa XII). Nhaèm giuùp caùn boä coâng ñoaøn caäp nhaät kòp thôøi ñieàu leä vaø nhöõng quy ñònh môùi nhaát lieân quan  trong  toå chöùc coâng ñoaøn … . Nhaø xuaát baûn Hoàng Ñöùc xuaát baûn cuoán saùch:

ÑIEÀU LEÄ COÂNG ÑOAØN VIEÄT NAM KHOÙA XII (Sửa đổi, bổ sung

Nhöõng quy ñònh môùi veà quaûn lyù thu, chi taøi chính vaø Cheá ñoä chính saùch môùi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng

Cuoán saùch bao goàm nhöõng noäi dung nhö sau:

Phaàn thöù nhaát; Ñieàu leä coâng ñoaøn vieät nam

Phaàn thöù hai: Luaät coâng ñoaøn vaø nhöõng vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän

Phaàn thöù ba: Ñaùnh giaù, xeáp loaïi chaát löôïng hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû, nghieäp ñoaøn cô sôû

Phaàn thöù tö: Quaûn lyù taøi chính trong toå chöùc coâng ñoaøn

Phaàn thöù naêmQuy cheá daân  chuû , cung caáp thoâng tin trong toå chöùc coâng ñoaøn

Phaàn thöù saùu: Quy cheá khen thöôûng cuûa toå chöùc coâng ñoaøn

Phaàn thöù baûyCaùc cheá ñoä ñöôïc höôûng khi tham gia baûo hieåm baét buoäc

Phaàn thöù taùmHöôùng daãn tính möùc tieàn löông ñoùng baûo hieåm baét buoäc môùi nhaát naêm 2020

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sản phẩm khác

cam-nang-cong-tac-danh-cho-bi-thu-doan-thanh-nien
-30%

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động

Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động
Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (Sửa đổi, bổ sung) Những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động
facebook
zalo chat
no photo

Tên sản phẩm

Đơn giá: 0 đ

Mua ngay

Thành tiền: 0.000 đ

Nội dung mô tả sản phẩm